Những hàng hóa bán trên website thương mại điện tử:


Hàng hóa trên website bao gồm các tin bài nội dung về các kỹ năng phục vụ cuộc sống, đây là một dạng thuộc nội dung số cung cấp trên mạng internet, viễn thông.