Thái Cực 24 Thức (Biểu diễn) - Tâm Khí Việt - Thầy Nguyễn Ngọc Dũng

DƯỠNG SINH -